Pointer

Pointer

Gorgeous Pointer on Takapuna Beach