Dalmation

Dalmation

We met this gorgeous, albeit muddy, Dalmation on our sunrise ramble on Kakamatua Beach.